امروز: پنجشنبه 15 خرداد 1399
محصولات پر فروش
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مقاله: تاثیر نوع و غلظت‌های مختلف آهن بر رشد و عملكرد گیاه دارویی همیشه‌ بهار

مقاله: تاثیر نوع و غلظت‌های مختلف آهن بر رشد و عملكرد گیاه دارویی همیشه‌ بهار دسته: کشاورزی
بازدید: 35 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 788 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 104

چکیده همیشه‌بهار یكی از گیاهان دارویی شناخته شده متعلق به تیره كاسنی است كه علاوه بر مصارف دارویی، اسانس آن در صنایع آرایشی، بهداشتی و رایحه درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد تغذیه گیاهی از عوامل مهمی است كه بر كمیت و كیفیت محصول گیاهان دارویی تآتیر می‌گذارد و از آنجایی كه افزودن عناصر در خاك و محلول غذایی برای افزایش عملكرد كمی و كیفی در گیاهان ض

قیمت فایل فقط 68,200 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه

فصل اول: مقدمه و كلیات

 1-1- مقدمه............................................................................................................................................................................... 1

1-2- اهمیت گیاهان دارویی در ایران و جهان.........................................................................................................................2                                                      

1-3- خاستگاه و پراكنش..........................................................................................................................................................4

1-4- گیاه شناسی همیشه بهار.................................................................................................................................................4

1-5- مواد موثره گیاه دارویی همیشه بهار...............................................................................................................................5

1-6- استفاده دارویی گیاه همیشه بهار...................................................................................................................................5

1-7- تاثیر عوامل محیطی  بر روی گیاه دارویی همیشه بهار.................................................................................................5

1-7-1- درجه حرارت...............................................................................................................................................................6

1-7-2- نور...............................................................................................................................................................................6

1-7-3- آب...............................................................................................................................................................................7

1-7-4- خاك............................................................................................................................................................................7

1-8- مراقبت و نگهداری..........................................................................................................................................................7

1-9- كاشت و تكثیر.................................................................................................................................................................8

1-10- اسانس­های گیاهی..........................................................................................................................................................8

1-10-1- اسانس گیری به كمك تقطیر......................................................................................................................................9

1-10-2- اهداف........................................................................................................................................................................10

فصل دوم: بررسی منابع

2-1-آهن...................................................................................................................................................................................11

2-2- نقش آهن در گیاه..........................................................................................................................................................12

2-3-اهمیت محلول پاشی عناصر غذایی در گیاهان............................................................................................................14

2-4- كلاتهای آهن..................................................................................................................................................................15

2-5- غیر فعال شدن آهن در برگ........................................................................................................................................17

2-6-مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر عناصر كم مصرف به ویژه آهن در گیاهان...........................................18

فصل سوم: مواد و روش

3-1- موقعیت جعرافیایی مشخصات اقلیمی.........................................................................................................................23

3-2- مشخصات فیزیكی و شیمیایی خاك...........................................................................................................................24

3-3- بذر مورد استفاده.........................................................................................................................................................25

3-4- روش انجام تحقیق.......................................................................................................................................................25

3-5- آماده سازی زمین.........................................................................................................................................................26

3-6- اندازه گیری صفات مورفولوژیك.................................................................................................................................26

3-7-شاخص كلروفیل............................................................................................................................................................26

3-8- اندازه گیری میزان كلروفیل و كارتنوئید برگ............................................................................................................26

3-9- تعیین عناصر غذایی بافت­های  گیاهی................................................................‌‌‌........................................................27

3-9-1- میزان نیتروژن..........................................................................................................................................................27

3-9-2- میزان پناسیم..........................................................................................................................................................27

3-9-2- میزان فسفر.............................................................................................................................................................28

3-9-2- میزان آهن..............................................................................................................................................................28

3-10- عملكرد گل خشك....................................................................................................................................................29

3-11- عملكرد دانه................................................................................................................................................................29

3-12- درصد و عملكرد اسانس.............................................................................................................................................30

3-13- درصد و عملكرد روغن...............................................................................................................................................30

3-14- شاخص برداشت گل، دانه، روغن و اسانس همیشه­بهار............................................................................................30

3-15- تجزیه آماری داده ها و نرم افزار مورد استفاده.........................................................................................................31

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- صفات مورفولوژیك.......................................................................................................................................................32

4-2- اجزای عملكرد.............................................................................................................................................................37

4-3- صفات فیزیولوژیكی.....................................................................................................................................................41

4-4- عملكرد گل...................................................................................................................................................................47

4-5- درصد اسانس................................................................................................................................................................50

4-6- عملكرد اسانس........................................................................................................................................................... .53

4-7- عملکرد دانه، روغن و درصد روغن.............................................................................................................................58

4-8- عملکرد دانه.................................................................................................................................................................59

4-9- عملكرد روغن..............................................................................................................................................................60

4-10- درصد روغن.................................................................................................................................................................61

4-11- شاخص برداشت گل و اسانس.....................................................................................................................................64

4-12- شاخص برداشت بذر و روغن .....................................................................................................................................65

4-13- شاخص برداشت گل...................................................................................................................................................65

4-14- شاخص برداشت اسانس..............................................................................................................................................66

4-15- شاخص برداشت روغن...............................................................................................................................................68

4-16- بیوماس........................................................................................................................................................................70

4-17- سطح برگ .................................................................................................................................................................73

4-18- وزن خشك برگ تک بوته.........................................................................................................................................74

4-19- وزن خشك ساقه تک بوته.........................................................................................................................................76

4-20- عناصر غذایی..............................................................................................................................................................76                                               

4-21- آهن برگ.....................................................................................................................................................................80

4-22- فسفر.......................... ....................................................................................................................................... .......80

4-23- آهن دانه.....................................................................................................................................................................81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری كلی..........................................................................................................................................................83

5-2-پیشنهادات....................................................................................................................................................................84

منابع........................................................................................................................................................................................85

فهرست جدول

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه

جدول 3-1- مشخصات فیزیكی و شیمیایی خاك.................................................................................................................24

جدول 4-1 – تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی صفات مورفولوژیک.................................31

جدول4-.2- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی اجزای عملکرد........................................36

جدول 4-3- تجزیه واریانس اثر غلظت های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی کلروفیل و کاروتنوئید برگ....................40

جدول 4-4- تجزیه واریانس اثر غلظت های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی عملکرد گل.............................................46

جدول 4-5- تجزیه واریانس اثر غلظت های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی درصد اسانس..................‌........................49

جدول 4-6- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی عملکرد اسانس.........................................52

جدول 4-7- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی عملکرد دانه، روغن و درصد روغن..........56

جدول 4-8- تجزیه واریانس غلظت های مختلف کود آهن بر روی شاخص برداشت گل و اسانس.....................................62

جدول 4-9- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی شاخص برداشت بذر و روغن....................66

جدول 4-10- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی بیوماس....................................................67

جدول 4-11- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی سطح برگ...............................................69

جدول 4-12- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی وزن خشك برگ تک بوته......................71

جدول 4-13- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی وزن خشك ساقه تک بوته.....................73

جدول 4-14-: تجزیه واریانس غلظت های مختلف کود آهن بر روی عناصر غذایی برگ و دانه..........................................76

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه

نمودار 4-1- مقایسه میانگین تعداد برگ...............................................................................................................................32

نمودار 4-2- مقایسه میانگین تعداد شاخه فرعی.................................................................................................................33

نمودار 4-3- مقایسه میانگین ارتفاع ساقه اصلی..................................................................................................................33

نمودار 4-4- مقایسه میانگین ارتفاع كانوپی..........................................................................................................................34

نمودار 4-5- مقایسه میانگین قطر ساقه اصلی......................................................................................................................34

نمودار 4-6- مقایسه میانگین تعداد كاپیتول در هر بونه....................................................................................................37

نمودار 4-7- مقایسه میانگین تعداد ردیف بذر در هر كاپیتول.........................................................................................37

نمودار 4-8- مقایسه میانگین قطر كاپیتول...........................................................................................................................38

نمودار 4-9- مقایسه میانگینوزن كاپیتول در یك بوته.......................................................................................................38

نمودار 4-10- مقایسه میانگین كلروفیل كل........................................................................................................................41

نمودار 4-11- مقایسه میانگین كلروفیل A..........................................................................................................................42

نمودار 4-12- مقایسه میانگین كلروفیل B..........................................................................................................................43

نمودار 4-13- مقایسه میانگین كاروتنوئید............................................................................................................................43

نمودار 4-14- مقایسه میانگین شاخص كلروفیل برگ اسپد.............................................................................................44

نمودار 4-15- مقایسه میانگین عملكرد گل برداشت دوم..................................................................................................46

نمودار 4-16- مقایسه میانگین عملكرد گل برداشت سوم.................................................................................................47

نمودار 4-17- مقایسه میانگین عملكرد گل در مجموع سه برداشت...............................................................................47

نمودار 4-18- مقایسه میانگین درصد اسانس برداشت اول...............................................................................................50

نمودار 4-19- مقایسه میانگین درصد اسانس برداشت سوم..............................................................................................50

نمودار 4-20- مقایسه میانگین درصد اسانس مجموع سه برداشت.................................................................................51

نمودار 4-20- مقایسه میانگین عملكرد اسانس برداشت اول............................................................................................52

نمودار 4-21- مقایسه میانگین عملكرد اسانس برداشت دوم............................................................................................53

نمودار 4-22- مقایسه میانگین عملكرد اسانس برداشت سوم...........................................................................................54

نمودار 4-23- مقایسه میانگین عملكرد اسانس مجموع سه برداشت..............................................................................55

نمودار 4-24- مقایسه میانگین عملكرد دانه.........................................................................................................................57

نمودار 4-25- مقایسه میانگین عملكرد روغن......................................................................................................................58

نمودار 4-26- مقایسه میانگین درصد روغن.........................................................................................................................60

نمودار 4-27- مقایسه میانگین شاخص برداشت سالیانه گل.............................................................................................63

نمودار 4-28- مقایسه میانگین شاخص برداشت سوم گل.................................................................................................64

نمودار 4-29- مقایسه میانگین شاخص برداشت اسانس برداشت اول.............................................................................65

نمودار 1-30- مقایسه میانگین شاخص برداشت اسانس برداشت سوم...........................................................................65

نمودار 4-31- مقایسه میانگین شاخص برداشن روغن دانه..............................................................................................66

نمودار 4-32- مقایسه میانگین بیوماس برداشت یك..........................................................................................................68

نمودار 1-33- مقایسه میانگین بیوماس برداشت سوم........................................................................................................68

نمودار 4-34- مقایسه میانگین سطح برگ برداشت پنجم.................................................................................................70

نمودار 4-35- مقایسه میانگین وزن خشك برگ برداشت اول.........................................................................................72

نمودار 4-36- مقایسه میانگین وزن خشك ساقه برداشت سوم.......................................................................................74

نمودار 4-37- مقایسه میانگین وزن خشك ساقه برداشت پنجم.....................................................................................74

نمودار 4-38- مقایسه میانگین آهن برگ..............................................................................................................................77

نمودار 4-39- مقایسه میانگین فسفر برگ............................................................................................................................78

نمودار 4-40- مقایسه میانگین آهن دانه...............................................................................................................................78

قیمت فایل فقط 68,200 تومان

خرید

برچسب ها : مقاله: تاثیر نوع و غلظت‌های مختلف آهن بر رشد و عملكرد گیاه دارویی همیشه‌ بهار , تحقیق و پژوهش , گیاهان دارویی , کشاورزی , همیشه بهار

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر