امروز: دوشنبه 18 آذر 1398
محصولات پر فروش
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه

بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه دسته: علوم انسانی
بازدید: 26 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 454 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 115

بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسأله 4

3-1 ضرورت انجام تحقیق. 5

4-1 اهداف تحقیق. 6

5-1 چارچوب نظری تحقیق. 7

6-1فرضیه های تحقیق 7

7-1تعریف واژه ها واصطلاحات 7

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 11

2-2 مفاهیم وانواع کیفیت سود 11

3-2تعریف سود 21

4-2اهمیت ویژگی های کیفی سود 22

5-2اقلام تشکیل دهنده کیفیت سود   22

 1-5-2پایداری سود 22

2-5-2قابلیت پیش بینی سود 22

3-5-2مربوط بودن سود در تغییرات بازده سهام 23

4-5-2به موقع بودن سود 23

5-5-2محافظه کارانه بودن سود 23

6- 2بررسی ارتباط بین کیفیت سود ومتغیر های سه گانه فروش،بازده داراییـها..........................24

1-6-2ارتباط بین کیفیت سود وفروش 24

1-1-6-2ارتباط بین پایداری سود وفروش Error! Bookmark not defined.

2-1-6-2ارتباط بین قابلیت پیش بینی سود وفروش   Error! Bookmark not defined.

3-1-6-2 ارتباط بین مربوط بودن سود درتغییرات بازده سهام  وفروش Error! Bookmark not defined.

4-1-6-2 ارتباط بین به موقع بودن سود وفروش Error! Bookmark not defined.

 5-1-6-2 ارتباط بین محافظه کارانه بودن  سود وفروش.. 26

2-6-2ارتباط بین کیفیت سود وبازده داراییها  27

1-2-6-2ارتباط بین پایداری سود وبازده داراییها  27

2-2-6-2ارتباط بین قابلیت پیش بینی سود و بازده داراییها  27

3-2-6-2 ارتباط بین مربوط بودن سود درتغییرات بازده سهام  وبازده داراییها  27

4-2-6-2 ارتباط بین به موقع بودن سود وبازده داراییها  28

5-2-6-2 ارتباط بین محافظه کارانه بودن  سود وبازده داراییها  28

3-6-2ارتباط بین کیفیت سودو نسبت بدهی ها  28

1-3-6-2ارتباط بین پایداری سود ونسبت بدهی ها  28

2-3-6-2ارتباط بین قابلیت پیش بینی سود و نسبت بدهی ها  29

3-3-6-2 ارتباط بین مربوط بودن سود درتغییرات بازده سهام و نسبت بدهی ها  29

4-3-6-2 ارتباط بین به موقع بودن سودو نسبت بدهی ها  29

5-3-6-2 ارتباط بین محافظه کارانه بودن  سود نسبت بدهی ها..............................................29

 7-2پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی...............................................................................30

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 34

2-3 روش تحقیق. 35

3-3فرضیات 37

4-3جامعه آماری 38

5-3نمونه آماری 39

6-3مدل تحقیق 39

7-3روش جمع آوری داده ها 43

8-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 43

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 46

2-4یافته های تحقیق. 46

1-2-4آمار توصیفی   46

2-2-4آمار استنباطی 47

1-2-2-4تجزیه وتحلیل فرضیه اصلی اول 47

2-2-2-4تجزیه وتحلیل فرضیه اصلی دوم 53

3-2-2-4تجزیه وتحلیل فرضیه اصلی سوم 59

3-4آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته 60

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 68

2-5 خلاصه یافته ها 68

1-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول. 68

2-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم 72

3-2-5 نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم 72

4-2-5 نتیجه گیری کلی. 74

4-5 محدودیت های تحقیق. 75

5-5پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق........................................................................75

6-5پیشنهادات در رابطه با تحقیقات آتی...........................................................................76

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 96

منابع لاتین: 99

چکیده انگلیسی: 102

جدول1-2چارچوب ومعیار ارزیابی کیفیت سود 15

جدول1-4ارتباط بین کیفیت سود وفروش.. 47

جدول2-4 ارتباط بین پایداری سود وفروش.. 48

جدول3-4ارتباط بین قابلیت پیش بینی سود وفروش.. 49

جدول4-4ارتباط بین مربوط بودن سود درتغییرات بازده سهام  وفروش.. 50

جدول5-4 ارتباط بین به موقع بودن سود وفروش.. 51

جدول  6-4 ارتباط بین محافظه کارانه بودن  سود وفروش.. 52

جدول7-4 ارتباط بین کیفیت سود وبازده داراییها  53

جدول8-4 ارتباط بین پایداری سود وبازده داراییها  54

جدول9 -4ارتباط بین قابلیت پیش بینی سود و بازده داراییها  55

جدول10-4 ارتباط بین مربوط بودن سود درتغییرات بازده سهام  وبازده داراییها  56

جدول11-4 ارتباط بین به موقع بودن سود وبازده داراییها  57

جدول12-4 ارتباط بین محافظه کارانه بودن  سود وبازده داراییها  58

جدول 13-4ارتباط بین کیفیت سودو نسبت بدهی ها............................................................59

جدول 14-4ارتباط بین پایداری سود ونسبت بدهی ها..........................................................60

جدول 15-4ارتباط بین قابلیت پیش بینی سود و نسبت بدهی ها..............................................61

جدول 16-4 ارتباط بین مربوط بودن سود درتغییرات بازده سهام و نسبت بدهی ها  ...................62

جدول17-4 ارتباط بین به موقع بودن سودو نسبت بدهی ها  .................................................63

جدول 18-4 ارتباط بین محافظه کارانه بودن  سود نسبت بدهی ها  ........................................64

جدول 19-4آزمون کلوموگروف اسمیر نوف متغیر فروش ..................................................65

جدول 20-4 آزمون کلوموگروف اسمیر نوف متغیر بازده داراییها.........................................66

جدول 21-4 آزمون کلوموگروف اسمیر نوف متغیر نسبت بدهی ها .......................................67     

نمودار 2-1درجه اطمینان به اطلاعات واعتماد به تصمیم گیری 10

چكیده:

سالهاست که سود حسابداری مبنا عملکرد وماحصل فعالیتهای شرکتهاست .دراین میان سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان وتمامی افراد ذینفع ،ذیحق وذیعلاقه به این سود تکیه کرده وبرمبنای آن محاسبات خود را استوار می سازند .

اما این سود ،دستخوش تغییراتی می شود که از سوی تهیه کنندگان آن ،یعنی مدیران مدیریت می شود .بدان معنا که بدلیل برآوردی بودن ارکان محاسباتی صورتهای مالی ،این محاسبات تغییر می کند ودلخواه تنظیم کننده شده ومنتشر می گردد .

در همین اثنا بود که برخی سهامداران زیرک متوجه شدند که چنین سودهای قابل اتکا نیست وبه نوعی نمایشی است ،حتی اگر حسابرسان خبره نیز آن راتایید کند بازهم به دلیل ذهنی بودن فرایند حسابرسی وارایه نظر برمبنای باور حسابرس نه برمبنای واقعیت ،نمی توان به این سود ها تکیه کرد .

اندیشمندان حسابداری اخیرا به ارزیابی کیفیت سود حسابداری پرداخته ومبانی خاصی را برای سود وپالایش آن برشمرده اند .ازجمله پایداری سود ،قابلیت پیشی بینی سود ،مربوط بودن سود به تغییرات بازده سهام  ،به موقع بودن سود ،محافظه کارانه بودن سود ونقدی بودن سود ،نمونه هایی از فیلترهای است که اگر سود در آن قرار گیرد ،سود مطمئنی خواهد بود .

دراین تحقیق ، اثرات هریک از ویژگی های کیفی سود ونهایتا ترکیب تمام آنها تحت عنوان کیفیت سود را برروی فروش ،بازده داراییها ونسبت بدهی ها ،اندازه گیری وبه ارایه پیشنهاد پرداخته خواهد شد.

مقدمه:

سرمایه گذاران در سهام شرکتها در گذشته به سود حسابداری اهمیت ویژه ای می دادند و سود بالاتر را موجب افزایش ثروت خود می دانستند در حالیکه به این نوع نگرش ، نگرش سرمایه گذاری بی تجربه گفته می شود چراکه مدیران شرکتها بادستکاری اقلام تعهدی صورتهای مالی واستفاده ازموارد مطرح نشده در استانداردهای حسابداری، استفاده لازم را نموده و سود را به راحتی مدیریت می کنند .

لذا به منظور یافتن راهی مناسب برای جلوگیری ازاین نگاه ساده لوحانه و تصمیم گیری مناسب ، مفاهیم کیفیت سود به وجود آمد که در آن به اجزاء تشکیل دهنده سود حسابداری توجه می گردد . چارچوبی که سود را از حیث پایداری سود ، قابلیت پیش بینی سود ،مربوط بودن به تغییرات در ارزش سهام ، به موقع بودن ومحافظه کارانه بودن سود ،مورد توجه قرار داده و موجبات اتکاء هرچه بهتر سهامداران بالفعل و بالقوه می گردد .

این تحقیق سعی داردتا رابطه بین کیفیت سود ومتغیرهای فروش ،بازده  دارایی ها و نسبت بدهی ها را بررسی نموده وبا استفاده ازنتایج آن پیشنهادهایی رابه فعالان بازار سرمایه بنماید .

لذا دراین فصل ،ابتدا به بیان مساله که توضیحی راجع به کیفیت سود ودلیل استفاده از آن توسط سرمایه گذاران واعتبار دهندگان است پرداخته شده ،سپس به اهمیت وضرورت تحقیق،اهداف تحقیق ،مدل مفهومی تحقیق فرضیه ها ،مدل تحقیق ونهایتا تعاریف واژه ها واصطلاحات اشاره شده است .

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه , بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش , داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه , ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش , داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر