امروز: سه شنبه 8 بهمن 1398
محصولات پر فروش
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تحقیق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران

تحقیق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 21 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 104 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 128

مقدمه هر كجا كه انسان زیست می‌كند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای كشور زندگی می‌كند بلحاظ استفاده زیاد با كمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به

قیمت فایل فقط 20,900 تومان

خرید

مقدمه    1
بیان مسئله:    3
فرضیه‌ها:    3
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج    4
فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج    5
مبحث اول: حراج در قانون شهرداری    6
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی    6
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا.    7
گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنكفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی    8
گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا    11
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور    13
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310    13
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاك مصوب 1358    14
گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355    15
گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یك تبصره به ماده 34 قانون ثبت    16
مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری    16
گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی    16
گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه    19
گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج    21
گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج    22
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی    24
گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی.    25
گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی    27
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور    29
مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی    31
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی    31
گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی    31
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت    34
گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟    34
گفتار دوم: بررسی نظریات    36
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركی    37
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركی مصوب 6/4/1334    37
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركی مصوب 3/3/1350    39
گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمركی    40
گفتار  چهارم: نحوه اقدام خصوص كالای متروكه در فرودگاه    43
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی    44
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی    45
مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونیكی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی    46
گفتار اول: شرایط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونیك    47
گفتار دوم: شرایط تامین كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونیك    47
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشكستگی    48
بخش دوم: مزایده    49
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی    49
فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن    50
فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی    52
فصل چهارم: مزایده در اجرای احكام مدنی    54
گفتار اول: اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است.    54
گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا    55
گفتار سوم: اصول مقدماتی حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه    56
گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احكام مدنی    58
مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول    58
گفتار اول: محل مزایده    58
گفتار دوم: زمان مزایده    59
گفتار سوم: آگهی مزایده    60
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده    62
‌گفتار پنجم: جلسه مزایده    64
گفتار ششم:‌ توافق محكوم علیه و محكوم له در جلسه مزایده    68
گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده    69
گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده    70
گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز  در مزایده    71
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده    72
بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط    73
گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده    73
گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده    74
گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول    75
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده    75
مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول    76
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول    76
گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول    77
بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج    79
فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس    79
فصل دوم: اركان بورس    80
فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس    81
گفتار اول: خرید    81
گفتار دوم: فروش    81
گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش    81
فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی    82
بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج    84
بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج    88
فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج    88
فصل دوم: اقسام حراج    89
گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف    89
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش كالا    90
گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل    90
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی    90
گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی    90
گفتار ششم: حراج جمعی    91
فصل سوم: مشخصات حراج    91
گفتار اول: حراج دولتی    91
بند اول: حراج در مقام فروش كالا    92
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی    92
گفتار دوم: حراج خصوصی    92
بند اول: حراج اشخاص حقیقی    93
بند دوم: حراج اشخاص حقوقی    93
فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج    93
گفتار اول: اصل آزادی قراردادها    93
گفتار دوم:  قصد و رضای طرفین    94
گفتار سوم: اهلیت طرفین    100
گفتار چهارم: موضوع حراج    102
بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد.    103
بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملك مالیت داشته باشد.    103
بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد.    103
بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد    103
بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد    104
گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج    105
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج    105
فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است    107
فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل كاری است    109
فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است    110
فصل نهم: ویژگیهای حراج    111
نتیجه‌گیری    119
منابع و ماخذ    122

قیمت فایل فقط 20,900 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران , تحقیق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران , قواعد حاكم بر حراج , حراج در حقوق ایران , قواعد حراج در ایران , حراج دولتی , شرایط انعقاد و اعتبار حراج , حراج به جهت تغییر شغل

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر